Stanovy spolku Makulární klub, z.s.

I. Preambule

Spolek Makulární klub, z.s. (dále jen “spolek“) je dobrovolná, nepolitická, odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání, které spojuje zájem o oční lékařství.

II. Název spolku, IČ a spisová značka

 • Název spolku: Makulární klub, z.s.
 • IČ spolku: 28557972
 • Spisová značka: L 17755 vedená u Městského soudu v Praze

III. Sídlo

Sídlo spolku: Na Barikádách 676/36, Čakovice, 196 00 Praha

IV. Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky spolku: qu84vdb

V. Poslání spolku

Hlavním cílem spolku je výměna zkušeností z oblasti očního lékařství, a to prostřednictvím následujících činností:

 1. organizovaní setkání, v jejichž rámci jsou prezentovány případové studie,
 2. vytváření přehledů diagnostických a terapeutických postupů v oftalmologii, a to na základě medicíny založené na důkazech,
 3. tvorba podkladů pro přípravu směrnic, doporučení a vyhlášek zdravotnických institucí, podávání návrhů na zařazení nových výkonů do seznamu zdravotních výkonů nebo na změnu či vyřazení stávajících výkonů ze seznamu zdravotních výkonů.

Hlavním partnerem spolku je Česká oftalmologická společnost ČLS JEP. Veškeré informace o činnosti Makulárního klubu jsou zveřejňovány na webových stránkách (www.makularniklub.com), které jsou průběžně aktualizovány.

VI. Doba trvání spolku

Spolek byl založen na dobu neurčitou.

VII. Vznik a zánik členství

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba s odbornou nebo specializovanou způsobilostí starší 18 let.

Vznik členství:

Členství vzniká účastí na výročním setkání Spolku a získáním certifikátu o účasti, který je účastníkovi předán po ověření o zaplacení členského poplatku nebo o jeho prominutí rozhodnutím výboru.

Ukončení členství:

Každý člen má právo svobodně ze spolku vystoupit.

Členství ve spolku zaniká:

 • Doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku,
 • Rozhodnutím výboru o vyloučení,
 • Úmrtím člena spolku,
 • Neomluvenou absencí účasti na výročním setkání spolku předsedovi výboru nebo neuhrazením členského poplatku (pokud tento nebyl výborem prominut), a to k okamžiku zahájení výročního setkání spolku,
 • V případě, že se člen sice předem z výročního zasedání spolku předsedovi výboru písemně omluví, ale neuhradí členský poplatek na další rok (pokud tento nebyl výborem prominut), a to k okamžiku zahájení výročního setkání spolku.

Za porušení či nerespektování práv a povinností člena spolku může výbor spolku rozhodnout o vyloučení člena ze spolku. Předseda výboru musí dotčenému členovi spolku sdělit, že bylo zjištěno porušení jeho povinností člena a pozvat jej, aby se s návrhem na vyloučení seznámil a aby mohl žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Pozvánka musí být členovi doručena minimálně pět kalendářních dní před možností seznámení se s návrhem na vyloučení. O vyloučení ze spolku musí být člen informován prostřednictvím dopisu, který mu bude zaslán na poslední známou adresu. Člen má možnost se po doručení rozhodnutí obrátit na příští výroční setkání spolku se žádostí o přezkoumání rozhodnutí výboru.

VIII. Práva a povinnosti členů

Práva členů spolku jsou:

 • účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován,
 • účastnit se výročního setkání, volit orgány spolku a být do nich volen,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
 • podílet se na stanovení cílů a forem činnosti spolku,
 • účastnit se akcí a srazů spolku.

Členství ve spolku nebrání být členem dalších spolků či obdobných osob.

Povinnosti členů spolku jsou:

 • dodržovat tyto stanovy a řídit se rozhodnutím orgánů spolku,
 • svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobré jméno spolku,
 • oznamovat výboru veškeré změny související s členstvím ve spolku,
 • podílet se aktivně na činnosti spolku.

IX. Organizační struktura a orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • výroční setkání Spolku,
 • výbor Spolku

1. Výroční setkání spolku

Výroční setkání spolku je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou ročně. Okamžikem jeho zahájení je věta: „Zahajuji výroční zasedání Makulárního klubu.“, pronesená ústy předsedy výboru nebo jím pověřeným členem výboru.

Výroční setkání svolává výbor spolku prostřednictvím pozvánek zaslaných na adresy (stačí elektronické) členů polku. Pozvánky musí být členům spolku zaslány alespoň 14 dní před dnem konáním výročního setkání. Účast na výročním setkání je po splnění členských povinností pro členy spolku zdarma.

Výroční setkání je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň tři členové spolku. Nesejde-li se usnášeníschopné výroční setkání, svolá výbor novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání náhradní výroční setkání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do jednoho měsíce od předchozího zasedání. Toto náhradní výroční setkání je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.

Výroční setkání přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. K přijetí rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů spolku.

Volba výboru spolku probíhá tak, že tříčlenná volební komise zvolená výročním setkáním oznámí po sečtení platných hlasů tři jména nových členů výboru spolku s nejvyšším počtem získaných hlasů.

Výroční setkání:

 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
 • volí a odvolávají výbor spolku,
 • určuje formy a konkretizaci činností pro další období,
 • rozhoduje o rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem,
 • rozhoduje o dalších záležitostech určených těmito stanovami nebo v záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí.

O výročním setkání se pořizuje zápis, který je podepsán alespoň zapisovatelem a předsedajícím.

2. Výbor spolku a předseda výboru

Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. Řídí a koordinuje činnost spolku v období mezi výročními setkáními a plní úkoly uložené mu výročním setkáním.

Výbor spolku má 3 členy a je volen ze členů spolku na výročním setkáním na období 5 let. Stávající předseda výboru po uplynutí funkčního období na výročním zasedaní oznámí ukončení mandátu členů výboru a v dalším kroku přistoupí k volbám nového výboru tím, že navrhne volbu 3členné volební komise.

Volební komise ve schváleném složení vyzve členy spolku, aby oznámili svou kandidaturu na pozici členů výboru a následně vyzve členy, aby každý z nich zaškrtl jména nejvíce tří kandidátů, kterým dávají svůj hlas na připravený hlasovací lístek a přeložený jej odevzdali volební komisi. Po hlasování přistoupí volební komise k součtu hlasů a oznámí jména tří kandidátů, kteří dostali nejvíce hlasů a stávají se členy výboru spolku na další volební období.

Výbor si na svém prvním zasedání zvolí předsedu. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň dvoutřetinová většina jeho členů. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů (pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak). Činnost výboru spolku řídí předseda, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

Členství ve výboru končí uplynutím volebního období, zánikem členství ve spolku, odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo smrtí člena výboru. Odstoupí-li člen výboru, musí tuto skutečnost výboru písemně oznámit. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. V případě zániku členství ve výboru jiným způsobem než uplynutím volebního období, je výbor oprávněn kooptovat z členů spolku nového člena výboru.

Výbor spolku

 • řídí spolek v období mezi výročními setkáními,
 • na nejbližší schůzi projednává věc, požádá-li o to člen spolku,
 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období,
 • realizuje správu majetku a odpovídá za řádné hospodaření spolku a vedení jeho účetnictví,
 • připravuje případné změny stanov, návrh cílů další činnosti,
 • určuje výši členského příspěvku a jeho prominutí (např. organizátorům a přednášejícím na výročním setkání atd.),
 • stanovuje datum výročního setkání,
 • vylučuje členy,
 • může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou pro finanční a právnické zajištění svých aktivit.

Výbor spolku zasedá alespoň dvakrát za rok. Zasedání může svolat kterýkoliv člen výboru s alespoň týdenním předstihem, ledaže se všichni členové výboru dohodnou jinak. O zasedání se pořizuje zápis, který je podepsán alespoň zapisovatelem a předsedajícím.

Předseda výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně. Jménem spolku jsou dále oprávněni jednat výborem písemně pověření členové spolku.

X. Zásady hospodaření

Spolek je nevýdělečnou organizací. Příjmy spolku jsou členské poplatky, prostředky získané spolkem nebo jeho členy spolku v rámci aktivit spolku, výnosy z akcí pořádaných spolkem dary, dotace a státní nebo evropské granty. Příjmy budou používány výhradně na činnost spolku a správu spolku.

Za finanční hospodaření včetně správného vedení účetnictví zodpovídá předseda spolku. Přijímá veškeré peněžní prostředky (zejména členské poplatky a sponzorské dary) a ukládá je na zvláštní bankovní účet vedený na jméno spolku. Číslo účtu je: 216050859/0300 (ČSOB). Daňové přiznání pak předkládá výboru ke schválení.

Výdaje spolku jsou použity na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností dle těchto stanov a rozpočtem spolku.

XI. Okolnosti zániku spolku

Spolek zaniká sloučením s jiným spolkem nebo dobrovolným rozpuštěním.

Spolek může zaniknout rozhodnutím výročního setkání.

V případě zániku spolku bude zbylý majetek, po likvidaci spolku a uhrazení veškerých závazků vypořádán podle rozhodnutí výročního setkání.

XII. Závěrečná ustanovení

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

Veškeré volby a hlasování na výročním setkání jsou tajná.

Stanovy se řídí právní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto revidované stanovy nabývají účinnosti dnem 11. května 2018


Zapsal: MUDr. Ilona Součková, Ph.D., v.r.
Ověřil: doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D., v.r.

V Praze, dne 11. května 2018

Ke stažení

Stanovy (formát PDF, 112 kB)